HS系列

空心轴类型

非磁性体材料的轴和长尺寸等特殊形状的轴使用时、在轴的外侧构成密封部分、中间空心轴类型最为合适。
因为轴和轴套之间可以用螺丝加以固定、也有卡箍类型。
可以按照轴的需要来使用的磁流体密封装置。


规格 RMS-HS系列
型号 HS-10 HS-12 HS-20 HS-24 HS-32 HS-38 HS-40 HS-50 HS-75
CAD资料
规格洽谈
A[mm]
10
+0.015
0
12
+0.018
0
20
+0.021
0
24
+0.021
0
32
+0.025
0
38
+0.025
0
40
+0.025
0
50
+0.025
0
75
+0.030
0
B[mm]
40
-0.009
-0.025
40
-0.009
-0.025
60
-0.010
-0.029
63
-0.010
-0.029
73
-0.010
-0.029
83
-0.012
-0.034
90
-0.012
-0.034
95
-0.012
-0.034
126
-0.014
-0.039
C[mm] 50 50 64 64 64 64 64 82 92
D[mm] 7.5 7.5 9 9 9 9 9 10 10
E[mm] 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
J[mm] 17 17 28 30 40 50 50 60 90
K[mm] 7.5 7.5 10 9 9 9 9 10 10
L[mm] 2.1 2.1 2.1 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
P[mm] 24 24 44 46 50 60 60 80 100
Q[mm] 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
使用O型圈
(氟橡胶)
端面 S24 S24 S44 S46 S50 S60 S60 S80 S100
内轮
(2个)
S10 S12 S20 S24 S32 S38 S40 S50 S75
外轮
(2个)
S36 S36 S56 S60 S70 S80 S85 S90 S120
轴承形式 16003 16003 60/28 6006 6908 6910 6910 6912 6818
C系列 a[mm] 36 38 48 52 58 66 68 86 118
b[mm] 12 12 15 15 15 15 15 18 21
CAD资料
规格洽谈

CAD资料下载

※需要轴固定用卡箍时、请在型号末尾注明-C。

返回页顶